Privacyverklaring 2019-08-23T11:11:44+02:00

Privacyverklaring Kempens Karakter

[versie 2.0 – augustus 2019]

1. Algemeen

1.1 Projectvereniging Kempens Karakter (hierna Kempens Karakter) verwerkt persoonsgegevens in het kader haar missie binnen verschillende deelwerkingen, zijnde:

 • Erfgoedcel Kempens Karakter
 • Toerisme Kempens Karakter
 • IOED Land van Nete en Aa
 • Briljante Kempen vzw

Kempens Karakter werkt hiervoor samen met 12 gemeentes, lokale erfgoedwerkers en culturele verenigingen om zo veel mogelijk regiobewoners warm te maken voor het lokale cultureel en onroerend erfgoed. Onze werking is erop gericht dit kostbare erfgoed op verschillende manieren te promoten, te bewaren en door te geven aan zij die na ons komen.

1.2 Onze website www.kempenskarakter.be speelt een centrale rol bij de uitvoering van deze missie. De dienstverlening van deze website impliceert echter ook dat wij enkele persoonsgegevens verwerken. Hierbij dragen we uw privacy hoog in het vaandel. We garanderen een gepaste bescherming van uw gegevens volgens de nieuwe voorschriften van de nieuwe Europese privacywetgeving (kortweg AVG of GDPR), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

1.3 We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en springen zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Met deze privacyverklaring willen we u helder en transparant informeren over welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, of deze gegevens met derden gedeeld worden, hoelang we de gegevens bewaren en over welke rechten u beschikt. Als u niet akkoord gaat met de onderstaande bepalingen, verzoeken wij u vriendelijk om geen gebruik te maken van de website en ons te contacteren via [email protected] om uw bezorgdheden te bespreken.

1.4 Kempens Karakter behoudt zich het recht om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. U kan de geüpdatete versie steeds op deze webpagina raadplegen. Als deze wijzigingen heel ingrijpend zijn, communiceren we deze op een opvallende en duidelijke manier.

1.5 Bij vragen, klachten of verdere inlichtingen inzake uw persoonsgegevens, verzoeken wij u vriendelijk om dit melden via [email protected] of via de contactgegevens vermeld onder punt 7. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

1.6 Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 7/08/2019.

2.Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

2.1 Hieronder volgt een opsomming van de verschillende doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen. Wij verwerken deze gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft bezorgd. Afhankelijk van het product of de dienst die u afneemt verwerken wij:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • E-mailadres
 • Telefoon- en/of gsm-nummer
 • Bankrekeningnummer
 • Gezinssamenstelling
 • Vrijetijdsbesteding
 • De mate waarin u deelneemt aan activiteiten van Kempens Karakter
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Specifiek voor de deelwerking onroerend erfgoed komen hier nog extra gegevens bij:

 • Beroep en betrekking
 • Lidmaatschap van een (vak)vereniging
 • Locatiegegevens
 • Beeldopname
 • Stedenbouwkundige informatie

2.2  De vorming van een (kennis)netwerk van organisaties.

Door het verzamelen van contactgegevens kunnen we u op uw vraag en met uw uitdrukkelijke goedkeuring in contact brengen met gepaste organisaties of personen. Dit gebeurt via persoonlijke correspondentie en nooit via de website.

2.3   Het beheer van onze website www.kempenskarakter.be.

Bij algemeen gebruik van onze website houden wij een beperkt aantal bezoekersdata bij (IP-adres). Concreet schakelen we voor de gebruiksanalyse van onze website Google Analytics in. Google Analytics levert ons aan de hand van cookies belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en verkeersbronnen. Met deze info optimaliseren we de dienstverlening van onze website. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hiervoor verwijzen we naar de privacyverklaring van Google. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u de toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

2.4   Het versturen van onze nieuwsbrieven.

Bij inschrijving op één van onze nieuwsbrieven vragen wij een beperkt aantal persoonsgegevens op, namelijk: naam, voornaam en e-mailadres. Wilt u uw gegevens verwijderen? Dan kan dit door in onze nieuwsbrief aan te klikken dat u deze niet meer wenst te ontvangen. Uw gegevens worden dan automatisch verwijderd uit ons systeem. U kan ook een e-mail sturen naar [email protected] om uw gegevens te verwijderen of te wijzigen.

2.5  De organisatie van activiteiten of evenementen.

Bij inschrijving voor activiteiten of evenementen op ons initiatief, met onze steun of in samenwerking met partnerorganisaties,  vragen wij de volgende persoonsgegevens: organisatie, naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

2.6  Het uitlenen van materiaal.

Bij het reserveren van materiaal (bv. expo’s en logistiek materiaal) vragen wij een beperkt aantal persoonsgegevens op: organisatie, naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

2.7  De verkoop van publicaties.

Bij het bestellen van publicaties vragen wij de volgende persoonsgegevens op: naam, voornaam, volledig adres en e-mailadres.

2.8   De inhoudelijke projectwerking.

Kempens Karakter verzamelt en bewaart persoonsgegevens bij het uitwerken van erfgoedpublieksprojecten. Voor een goede communicatie binnen de projectwerking worden vaak e-mailgegevens en telefoongegevens van de betrokkenen gevraagd. Zo kunnen we u bellen of e-mailen in het kader van de dienst waarop u beroep doet.

2.9   De behandeling van subsidieaanvragen.

Kempens Karakter biedt ook financiële ondersteuning in de vorm van subsidies. Om deze aanvragen op een correcte manier te behandelen en u hierover te contacteren, vragen wij de volgende persoonsgegevens op: organisatie, naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer.

3. Hoe verwerken we uw persoonsgegevens?

3.1 De gegevens die u ons bezorgt, verwerken we enkel in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (zie 1 en 2).  We gebruiken enkel de minimaal noodzakelijke hoeveelheid persoonsgegevens en vragen hiervoor steeds uw uitdrukkelijke toestemming.

3.2 Wij nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van uw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met beveiligingssoftware en zijn beveiligd met een wachtwoord. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die uw gegevens nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en zijn getraind in de veilige omgang met uw gegevens.

3.3 Er wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens om die te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

3.4 We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat we er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

4. Geven we uw persoonsgegevens door aan derde partijen?

4.1 We kunnen uw persoonsgegevens enkel delen met derden:

 • om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting
 • in het kader van onze doelstellingen, zoals beschreven in paragraaf 1.1 en 3.1
  Zo laten we bijvoorbeeld de coördinator van een evenement vooraf weten wie de deelnemers zijn, zodat hij/zij zich optimaal kan voorbereiden.

Het delen van persoonsgegevens aan derden in deze twee gevallen gebeurt enkel met uw toestemming en medeweten.

4.2 Voor de website werken wij samen met een onderaannemer/hosting provider. Deze is gevestigd binnen de EU en is er dus contractueel toe verbonden de privacywetgeving van 2015 te respecteren.

4.3 Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Door in te schrijven op onze nieuwsbrieven gaat u akkoord met de privacyverklaring van Mailchimp. Wij raden u dan ook aan om deze na te lezen.

5. Hoe uw gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen?

5.1 U heeft het recht om de persoonsgegevens die we van u bewaren in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Dit kan steeds door een e-mail te sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en rijksregisternummer zwart, ter bescherming van uw privacy.

5.2 Daarnaast heeft u het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde instantie te sturen.

5.3 De toestemming die u ons gaf om uw gegevens te verwerken kan u ook steeds intrekken. Zo kan u bijvoorbeeld steeds eenvoudig uitschrijven voor nieuwsbrieven en digitale uitnodigingen via de bijgevoegde link. U kan hiervoor ook een e-mail sturen naar [email protected]

5.4 U heeft steeds de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – [email protected]).

6. Foto- en beeldmateriaal

6.1 Tijdens onze activiteiten kunnen we foto’s en video’s (laten) maken. Deze beelden gebruiken wij voor communicatie- en promotionele doeleinden: om activiteiten aan te kondigen, verslag uit te brengen of ter promotie van onze werking. Dit gebeurt via onze website www.kempenskarakter.be, onze facebookpagina, nieuwsbrief en eventueel in promotioneel drukwerk.

6.2 Wenst u niet gefotografeerd of gefilmd te worden, kan u op het moment zelf de organisator of de fotograaf in kwestie hierop attent maken.  Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor foto’s of filmpjes die gemaakt worden op onze evenementen door derden die niet in onze opdracht opereren.

6.3 U kan zich verzetten tegen de publicatie van beeldmateriaal waarop u ongewenst in beeld komt. Hiervoor stuurt u een e-mail naar [email protected]

Vergeet niet te vermelden om welke foto/filmpje het gaat en waar u de foto/het filmpje zag. Let op: wij zullen het beeldmateriaal van al onze kanalen verwijderen, maar kunnen geenszins garanderen dat het beeldmateriaal niet verder zal circuleren via andere kanalen.

7. Contactgegevens

Verantwoordelijke: Projectvereniging Kempens Karakter

Adres maatschappelijke zetel: Kasteel Le Paige, Nederrij 135, 2200 Herentals

Telefoon: 014 38 87 42

E-mail: [email protected]

Ondernemingsnummer: BE0896.244069

RPR: Herentals