Gebruiksvoorwaarden 2019-08-23T11:20:54+02:00

Gebruiksvoorwaarden

1. Algemeen

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.kempenskarakter.be en horen samen bij de privacyverklaring van de website. Wij raden u dan ook aan om deze documenten zorgvuldig door te nemen vooraleer u van de website gebruikmaakt.
 2. De website kempenskarakter.be wordt beheerd door de projectvereniging Kempens Karakter. Onze kantoren zijn gevestigd op het adres Nederrij 135, 2200 Herentals in België.
 3. Door gebruik te maken van de website, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Gaat u niet akkoord met een of meerdere bepalingen van deze documenten, verzoeken wij u vriendelijk de website te verlaten en contact op te nemen via [email protected] om uw bemerkingen te bespreken.

2. Wat kan u doen op www.kempenskarakter.be?

 1. Op onze website vindt u informatie terug over de werking van onze organisatie en deelwerkingen. We delen ook nieuws van onze partnerorganisaties uit de sociale en culturele sector, alsook nieuws van de Vlaamse Overheid. Daarnaast kan u onze uitleendienst raadplegen en eenvoudig contact opnemen met onze medewerkers. U kan zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief, reacties plaatsen en erfgoedproducten bestellen in de webwinkel.
 2. Als bezoeker van de website verbindt u zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van onze dienst. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware of uitvoering van kwetsbaarheidstests.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen. Indien u deze links aanklikt, raden wij u aan om ook de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden op deze andere sites te lezen.

3. Bescherming van persoonsgegevens

 1. Wenst u zich aan te melden voor onze nieuwsbrieven, dan is een registratie via de website wel vereist. Hiervoor vragen wij onder andere uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Bij de verwerking van deze persoonsgegevens hechten we het grootste belang aan de bescherming ervan.
 2. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de privacyverklaring op onze website.

4. Intellectuele eigendom

 1. Al het tekst- en beeldmateriaal op de website is beschermd door intellectuele rechten die toebehoren aan Kempens Karakter of aan externen. In het laatste geval hebben we hiervoor specifieke toelating gevraagd en vermelden we de naam van de rechthebbende bij het beeld.
 2. Ook de de inhoud, opbouw en het uitzicht van de website en alle andere bestanddelen ervan zijn intellectuele eigendom van de website
 3. Hierdoor is het verboden om de verzameling van informatie op www.kempenskarakter.be in zijn geheel te kopiëren, te verspreiden, tentoon te stellen, openbaar te maken of te reproduceren op een manier die ingaat tegen de intellectuele eigendomsrechten.

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Kempens Karakter kan niet garanderen dat alle informatie die op www.kempenskarakter.be staat volledig juist of up-to-date is.
 2. Kempens Karakter kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die voortvloeit uit uw gebruik van de website kempenskarakter.be. Deze bepaling is ook van toepassing op schade zoals winstderving, inkomstenverlies, onderbreking van de activiteiten, verlies of beschadiging van gegevens, morele schade, verlies van imago, frustratieschade of verlies van opportuniteiten.
 3. Elke eventuele aansprakelijkheid voor schade, beperkt zich tot de vergoeding van het werkelijk geleden financieel verlies, dat behoorlijk bewezen wordt.
 4. Als bezoeker van de website bent u persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van deze gebruiksvoorwaarden en vrijwaart u Kempens Karakter van klachten of vorderingen die voortvloeien uit onwettig of oneigenlijk gebruik van de website.
 5. Bij eventueel conflict met derden (bijvoorbeeld naar aanleiding van onwettige uitlatingen op de website www.kempenskarakter.be) vrijwaart u Kempens Karakter van alle aanspraken en schadevergoedingen van om het even welke aard ook die in verband staan met het conflict.

6. Wijzigingen

 1. De organisatie kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde versie is van kracht vanaf haar publicatie op de website www.kempenskarakter.be. Indien u niet akkoord gaat met bepaalde wijzigingen, kan u de overeenkomst altijd beëindigen door de website te verlaten en/of door u af te melden op de nieuwsbrief. Dit kan eenvoudig door u af te melden op de bijgevoegde link in de nieuwsbrief, of door een mailtje te sturen naar [email protected]
 2. Gelieve steeds na te gaan of u de laatste versie van de gebruiksvoorwaarden hebt gelezen. Deze zijn altijd raadpleegbaar op deze webpagina..
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig en/of niet afdwingbaar zouden zijn, dan blijven de overige bepalingen ten volle gelden. Eventueel ongeldige en/of niet afdwingbare bepalingen worden vervangen door geldige bepalingen die zo nauw mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke.
 4. Als de organisatie niet (of niet meteen) bepaalde rechten uitoefent op basis van het toepasselijke recht of op basis van toepasselijke contractuele documenten, houdt dit niet in dat de organisatie zou verzaken aan deze rechten.
 5. De organisatie behoudt zich het recht om de dienstverlening die via www.kempenskarakter.be wordt aangeboden te veranderen, te onderbreken, stop te zetten of slechts beperkt toegankelijk te stellen indien de omstandigheden dit vereisen.

7. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, kan u altijd met ons contact opnemen via onderstaande gegevens:

Kempens Karakter
Nederrij 135
2200 Herentals
014 38 87 42
[email protected]

8. Klachten en geschillen

 1. Bent u ontevreden over de diensten aangeboden via www.kempenskarakter.be, dan ontvangen we graag een gemotiveerde reactie via de contactgegevens vermeld onder punt 7.
 2. Het gebruik van de website www.kempenskarakter.be valt onder het Belgische recht. Bij geschillen omtrent het gebruik van de website is het hof van beroep en de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen bevoegd.